Telefony kontaktowe:

 • kasa nr 1 tel. 29 3330378

 • kasa nr 2 tel. 29 3330379

 • Kierownik Lodowiska tel. 29 3330380

 

REGULAMIN CENNIKA

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZANIA ŁYŻEW

                                              

                Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnego Hali Sportowej

 z płytą sztucznego lodowiska

 

             REGULAMIN LODOWISKA

 w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu

 1. Administratorem obiektu jest Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu ul. Mazowiecka 25
 2. Obiekt jest czynny codziennie zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pierwszeństwo na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne przebywające pod opieką nauczyciela.
 3. W wyjątkowych wypadkach (np. awarii) Kierownik obiektu ma prawo w każdym momencie ogłosić przerwę techniczną.
 4. Na terenie lodowiska działa kasa (pełniąca rolę punktu informacyjnego), toalety, szatnia oraz wypożyczalnia łyżew
 5. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
 6. Osoby nieprzestrzegające zasad Regulaminu będą wypraszane z lodowiska, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet lub wypożyczenie łyżew.
 7. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 8. Korzystanie z lodowiska może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy zorganizowane przed wejściem zobowiązane są zgłosić się do Kierownika obiektu w celu uzgodnienie warunków korzystania z lodowiska.
 9. Dzieci do lat 12oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą przebywać na lodowisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich wyposażonych w łyżwy. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun dzieci do lat 12 płaci za pobyt na lodowisku według obowiązującego cennika.
 10. Wstęp na teren lodowiska odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, który należy zachować do kontroli i zgodnie z obowiązującym na lodowisku cennikiem usług.
 11. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.
 12. Zakup biletu wstępu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i ich zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 13. Korzystanie z lodowiska odbywa się według harmonogramu pracy lodowiska
 14. Podczas przerw technicznych wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
 15. Niezależnie od czasu wejścia na lodowisko osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych harmonogramem godzinach.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
 17. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo 60 osób. Obsługa ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienie miejsca.
 18. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych napisem „Wejście”, „Wyjście”
 19. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w obuwiu łyżwiarskim. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej.
 20. Osobom korzystającym z lodowiska zaleca się używanie kasków ochronnych oraz rękawiczek.
 21. Na tafli lodowiska obowiązuje jeden kierunek jazdy. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko po komunikacie słownym lub na sygnał wydany przez obsługę lodowiska.
 22. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  1. ubierania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczonych,
  2. wchodzenia na płytę lodowiska inną drogą niż przez bramkę wejściową,
  3. wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
  4. urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw i jazdy pod prąd, potrącania, podcinania, gwałtownego hamowania, uderzania w bandy siłą rozpędu, skuwania lodu i niszczenia band łyżwami,
  5. jazdy z dziećmi na rękach,
  6. palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, stosowania używek odurzających
  7. spożywania napojów i jedzenia na płycie lodowiska,
  8. niszczenia urządzeń i sprzętu lodowiska,
  9. zaśmiecania i brudzenia terenu lodowiska,
  10. wprowadzania zwierząt, rowerów, motorowerów, skuterów,
  11. używania otwartego ognia,
  12. wnoszenia: kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska bez uzgodnienia z Kierownikiem obiektu,
  13. siadania na bandach i tafli lodowiska,
  14. rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
  15. chodzenia w łyżwach po korytarzach budynku i terenie okalającym płytę lodowiska poza miejscami wyłożonymi wykładzinami gumowymi,
  16. wychodzenia z płyty lodowiska inną drogą niż przez bramkę wyjściową,
  17.  przebywania widzów poza obrębem trybun
 23. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej, apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym kontenerze w kasie lodowiska. 
 24. Wszelkie urazy odniesione podczas korzystania z lodowiska należy zgłaszać obsłudze lodowiska.
 25. Na lodowisku prowadzi się szatnie (szafki zamykane na kluczyk), nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Przed wyjściem z szatni na teren lodowiska należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na lodowisku w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 27. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Kierownik lodowiska.
 28. Niniejszy regulamin obowiązuje od 06.12.2020 r